top of page

Polityka Prywatności

PL.

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbieramy informacje o adresie protokołu internetowego (IP) używanego do połączenia komputera z internetem, loginy, adresy e-mail, hasła, informacje o komputerze i połączeniu oraz historię zakupów. Możemy używać narzędzi do pomiaru i gromadzenia informacji o sesji, w tym na temat czasów odpowiedzi strony, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie oraz metod opuszczania strony. Gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, wymianę komunikacji), informacje o szczegółach płatności (w tym informacje o karcie kredytowej), komentarze, opinie, recenzje produktów, rekomendacje i profile osobiste.

Gdy dokonujesz transakcji na naszej stronie internetowej, w ramach tego procesu zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do działań związanych z realizacją transakcji.

Gromadzimy dane osobowe i pozostałe w następujących celach:

  1. świadczenia usług i zarządzania nimi;

  2. zapewnienia stałej obsługi klienta i wsparcia technicznego naszym użytkownikom;

  3. do kontaktowania się z naszymi gośćmi i użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień o usługach i wiadomości promocyjnych;

  4. do tworzenia zagregowanych danych statystycznych i innych zagregowanych i / lub wywnioskowanych informacji nieosobowych, które są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów biznesowych do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

  5. zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Nasza firma korzysta z hostingu na platformie Nazwa.pl. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której prowadzimy sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane mogą być przechowywane w pamięci danych, bazach danych i ogólnych aplikacjach Wix.com. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Wix.com za zaporą firewall.  

 

Wszystkie bramki bezpośrednich płatności oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę stosują się do standardów ustalonych przez PCI-DSS według zaleceń PCI Security Standards Council, organizacji powołanej przez Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych przez nasz sklep i dostawców usług.

 

Możemy kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących Twojego konta, rozstrzygania sporów, pobierania opłat lub innych należnych kwot, badania opinii za pomocą ankiet lub kwestionariuszy, wysyłania informacji dotyczących naszej firmy lub w innych przypadkach, gdy kontakt z Tobą jest konieczny do wykonania zawartej między nami umowy, a także w związku z obowiązującymi przepisami i w sprawie innych umów między nami. W tych celach możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych i poczty.

 

Jeśli nie chcesz, aby nasza firma przetwarzała Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem [św Urbana 15,44-100, Gliwice] lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres: [handel@twk.pl].

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego sugerujemy regularne przeglądanie jej treści. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, opublikujemy w tym miejscu informacje, że polityka została zaktualizowana, aby każdy użytkownik był świadomy, jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy. 

ENG.

We receive, collect and store any information that you enter on our website or provide to us in any other way. In addition, we collect information about the Internet Protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet, logins, e-mail addresses, passwords, computer and connection information, and purchase history. We may use tools to measure and collect session information, including site response times, length of visits to certain pages, site interaction information, and exit methods. We also collect personal information (including name, email address, password, communication exchanges), payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations and personal profiles.

 

When you make a transaction on our website, as part of the process, we collect the personal information you provide to us, such as your name, address and email address. Your personal information will only be used for activities related to completing the transaction.

 

We collect personal and other data for the following purposes:

providing and managing services;

to provide ongoing customer service and technical support to our users;

to contact our visitors and users with general or personalized service notifications and promotional messages;

to create aggregate statistical data and other aggregated and/or inferred non-personal information that is used by us or our business partners to provide and improve our respective services;

to comply with applicable laws and regulations.

Our company uses hosting on the Name.com platform. Wix.com provides us with an online platform through which we sell our products and services. Your data may be stored in Wix.com's data storage, databases and general applications. Your data is stored on Wix.com's secure servers behind a firewall.  

 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to standards set by PCI-DSS as recommended by the PCI Security Standards Council, an organization established by Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements ensure the secure processing of credit card data by our store and service providers.

 

We may contact you regarding your account, resolving disputes, collecting fees or other amounts due, researching your opinions through surveys or questionnaires, sending you information regarding our company, or in other cases where contacting you is necessary for the performance of an agreement between us, as well as in connection with applicable laws and on other agreements between us. For these purposes, we may contact you by e-mail, telephone, text messages and mail.

 

If you do not want our company to process your data, please contact us at [St. Urbana 15,44-100, Gliwice] or send us an email to: [twk@twk.pl].

 

We reserve the right to change this privacy policy at any time, so we suggest reviewing it regularly. Changes and clarifications will take effect immediately upon publication on the website. If we make material changes to this policy, we will publish a notice here that the policy has been updated so that each user is aware of what data we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. 

bottom of page